PÄÄOMARAHASTOJEN HALLINNOINTI

Teknoventure toimi vuodesta 1991 vuoteen 2019 saakka pääomasijoitustoimintaa harjoittavien rahastojen hallinnoijana. Vuonna 2019 Teknoventure Oy irtaantui Noweco-konsernista.

Teknoventure keräsi edellä listattuihin rahastoihin 73 miljoonan euron sijoitettavan pääoman institutionaalisilta sijoittajilta, yksityisiltä yrityksiltä, kaupungeilta ja kunnilta. Lisäksi Teknoventuren tehtäviin kuului hallinointisopimuksen mukaan kuulunut sijoitusvarojen sijoittaminen kohdeyrityksiin, niiden muusta pääomahuollosta huolehtiminen, arvonluominen keskimäärin 3-7 vuoden aikana sijoituksesta ja kohdeyrityksen myyminen uudelle omistajalle. Kokonaisuudessaan (rahastot ja yritykset) olemme olleet mukana keräämässä järjestelyihimme liittyvää rahoitusta noin 250-300 miljoonan euron edestä.